Заявка
ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ (ОФЕРТА)
на надання інформаційних та консультаційних послуг

Ахмад Наталія Андріївна або афілійована з нею особа (далі - Виконавець) з одного боку, і особа, яка прийняла умови цього договору (далі - Замовник), з іншого боку, надалі разом іменовані «Сторони», уклали цей Договір приєднання (далі - Договір) , який є офіційною пропозицією виконавця укласти з ним договір на надання інформаційних та консультаційних послуг, більш детальна інформація про які розміщена на сайті http://beautytaping.com.ua (сайт виконавця).

Замовник, який приєднується до цього Договору приєднання подає Виконавцю в електронному вигляді заяву про приєднання до цього Договору із зазначенням всіх своїх персональних контактних даних для подальшого виконання Договору Виконавцем з конкретним Замовником (далі - Заява про приєднання). Формуляр Заяви про приєднання затверджується виключно Виконавцем.

Сторони Договору, попередньо ознайомившись з умовами та вимогами Договору та законодавства України, в тому числі про недійсність угод, діючи добровільно і усвідомлюючи значення своїх дій та наслідки, а також юридичну природу даного Договору, свої права і обов'язки по ньому, цінність предмета Договору, підтверджуючи відсутність тиску і обману, уклали цей Договір на надання інформаційних та консультаційних послуг на наступних умовах і з урахуванням додаткової інформації, розміщеної на Сайті Виконавця, і інформації, зазначеної в заяві Замовника в контексті оферти Виконавця:

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Договір є договором приєднання і укладений шляхом приєднання Замовника до всіх його умов в цілому. Замовник не може запропонувати свої умови договору. Виконавець, в разі приєднання до цього Договору Замовника, однозначно визначив і оцінив свою можливість і необхідність укладення цього Договору (приєднання до нього). Даний договір приєднання не є публічною офертою.

Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним і безумовним прийняттям положень цього Договору, і всіх додатків, які є невід'ємними частинами Договору.

Сторони підтверджують, що цей Договір не є фіктивним або удаваним правочином, або угодою, укладеними під впливом тиску або обману.

Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі, а також підтверджує факт приєднання до цього Договору шляхом підписання Заяви про приєднання в порядку, передбаченому цим Договором.

Актуальна діюча редакція Договору публікується шляхом розміщення на сайті Виконавця: http://beautytaping.com.ua/ в розділі «http://beautytaping.com.ua/offerta/».

Виконавець, з метою ознайомлення Замовника зі змінами в цьому Договорі публікує зміни до Договору у наступний спосіб, за своїм вибором:
розміщення Договору та додатків до цього Договору на Сайті Виконавця.
E-mail розсилкою за адресою Замовника, зазначеною останнім в Заяві про приєднання.

Моментом ознайомлення Замовника з оприлюдненою інформацією вважається момент, з якого інформація була розміщена на Сайті Виконавця.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


Виконавець на умовах даного Договору надає Замовнику, а Замовник шляхом приєднання до цього Договору отримує за допомогою мережі інтернет комплекс інформаційних та консультаційних послуг, обумовлених діючою пропозицією Виконавця, що опублікована на сайті Виконавця, за адресою: http://beautytaping.com.ua/ і зобов'язується дотримуватись умов передбачених цим Договором.

Під інформаційно та консультаційними послугами в даному Договорі розуміється:

освітні послуги у формі проведення лекцій та практичних занять з таких курсів (далі послуга навчання, послуга):

Назва: Курс з тейпування Home, курс з тейпування Basic, курс з тейпування Online, курс з тейпування Pro, курс з тейпування Rehab, курс з тейпування Fitnesstaping.
Курс послуги навчання визначається в Заяві про приєднання.

Консультаційна послуга.

Виконавець надає послугу навчання Замовнику за власною авторською розробкою. Замовник повідомлений, що Виконавець має виключні майнові права на лекційні та роздаткові матеріали, а також на знаки для товарів і послуг, які використовуються під час надання послуги, і Замовник зобов'язується визнавати ці права за Виконавцем і не порушувати їх.

З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про інформацію», Замовник повідомлений, що:

всі навчальні матеріали, які будуть використовуватися в цілях виконання цього Договору, охороняються авторським правом;
всі об'єкти інтелектуальної власності, надані при реалізації цього Договору Виконавцем, всі і будь-які виняткові майнові права, в тому числі зазначені в статті 424 Цивільного кодексу України, на об'єкти інтелектуальної власності (авторського права), з моменту створення таких об'єктів в повному обсязі належать Виконавцю.

Замовник має право використовувати матеріали, знаки для товарів і послуг виключно для цілей виконання цього Договору. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитися як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та / або авторські розробки, знаки для товарів і послуг та інші об'єкти інтелектуальної власності. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитися як дозвіл на використання таких навчальних матеріалів і авторських розробок з метою інших, ніж ті, що визначені цим договором.

Організація і проведення лекцій може включати в себе наступні заходи:
надання відео-контенту;
забезпечення Замовника необхідними навчально-методичними довідковими та витратними матеріалами;

інші дії, необхідні для забезпечення виконання послуг, передбачених предметом даного договору.

Повний комплекс заходів визначається Виконавцем самостійно відповідно до конкретного курсу і типу лекцій.

Замовник повідомлений, що взаємини між сторонами за цим Договором регулюються Цивільним кодексом України та на них не поширюються вимоги Закону України «Про освіту» та постанови КМУ від 08.08.2007р. №1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг».

Замовник не має права використовувати комерційну інформацію, навчальні матеріали, знаки для товарів і послуг, які є йому відомими при наданні послуг, при здійсненні особистої підприємницької діяльності або через третіх осіб, так само як і позиціонувати себе як представника Виконавця або власника знаків для товарів і послуг, що стали йому відомі під час надання послуг, в тому числі в мережі Інтернет.

Невід'ємною частиною цього Договору, є Положення про обробку і захист персональних даних і авторських прав Виконавця (політика конфіденційності) (далі - Політика конфіденційності), яке розміщено для загального ознайомлення в мережі Інтернет на сайті Виконавця за адресою http://beautytaping.com .ua / і надається Замовнику для ознайомлення разом з Договором. Приєднуючись до даного Договору, Замовник приймає Політику конфіденційності.

Політику конфіденційності Виконавець має право змінити та затвердити в новій редакції в односторонньому порядку, без узгодження змін з Замовником. Відповідні зміни та нова редакція Політики конфіденційності вступають в силу для Замовника, в момент повідомлення Замовника про такі зміни в порядку передбаченим цим Договором.

ДОДАТКОВІ УМОВИ

Додаткові умови надання послуг (перелік і опис послуг, пакети послуг, терміни їх надання, а також вартість послуг і ін.) визначаються цим Договором та умовами, опублікованими безпосередньо на сторінці замовлення послуг на сайті Виконавця http://beautytaping.com.ua/ (далі - «Додаткові умови»). Додаткові умови також можуть бути зазначені в Заяві про приєднання і письмових повідомленнях, що направляються Замовнику Виконавцем. Додаткові Умови застосовуються лише в тій частині, що не суперечать положенням цього Договору. У разі виникнення розбіжностей, положення цього Договору мають переважну юридичну силу.

ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

Консультаційні послуги в обсязі, зазначеному в даному Договорі і на сайті Виконавця, надаються на безоплатній основі і в порядку передбачених цим Договором.

Вартість послуги навчання вказується на сторінці замовлення послуг на сайті Виконавця http://beautytaping.com.ua/. Вартість послуг не включає комісію, що стягується банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Замовник оплачує додатково, при цьому, вартість послуг визначається як різниця суми здійсненого Замовником платежу і суми утриманої комісії.

Замовник повідомлений, що витратні матеріали та їх доставка входить у вартість послуги навчання виключно на території України.

Розрахунки за цим Договором здійснюються на умовах стовідсоткової передоплати.

Всі платежі за цим Договором здійснюються Замовником в національній валюті гривня, в безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на банківські реквізити Виконавця ФОП Ахмад Н.А ІПН 2664513569 р/р UA 623287040000026006054241099 в АТ КБ "Приватбанк", МФО 351005 або його афілійованої особи, що вказані на сайті Виконавця за адресою http://beautytaping.com.ua/.

Зобов'язання Замовника по оплаті вважаються виконаними на дату зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або його афілійованої особи (банківські реквізити яких вказані на сайті).

Для отримання консультаційної послуги Замовник на сайті Виконавця за адресою http://beautytaping.com.ua/ заповнює форму (Заява про приєднання) де вносить свої персональні дані (ПІБ, телефон та електронну пошту) і натискає кнопку «Консультація». Замовник заповненням Заяви про приєднання і натисканням кнопки «Консультація» приєднується до даного Договору. Після приєднання Замовника до Договору, Виконавець надає Замовнику консультацію тривалістю не більше 30 (тридцяти) хвилин, в строки самостійно визначені Виконавцем.

Для отримання Послуги навчання Замовник на сайті Виконавця за адресою http://beautytaping.com.ua/">http://beautytaping.com.ua/ заповнює форму (Заява про приєднання) де вносить свої персональні дані і натискає кнопку «Відправити дані». Замовник заповненням Заяви про приєднання і натисканням кнопки «Відправити дані» приєднується до даного Договору. Після приєднання до цього Договору, Виконавець сплачує обраний курс навчання в терміни і розмірі зазначені на сайті Виконавця. Після отримання Виконавцем оплати, Замовнику на території України направляються витратні матеріали необхідні для проходження курсу навчання (замовник повідомляється про це через месенджер).

Кількість витратних матеріалів визначаються Виконавцем. Про отримання витратних матеріалів на території України Замовник зобов'язаний повідомити Виконавця через месенджер http://beautytaping.com.ua/. Після повідомлення Виконавця про отримання витратних матеріалів, Виконавець відкриває Замовнику доступ до відео-контенту на термін 1 (один) місяць.

Виконавець повідомлений, що послуга навчання вважається наданою належним чином безпосередньо в момент її споживання Замовником:

- для послуг доступу до сервісів і відео- контенту - послуги вважаються наданими безпосередньо в момент реалізації Виконавцем ресурсу технічної можливості доступу Замовника до послуг;
- для консультаційної послуги - послуга вважається наданою в момент здійснення телефонного зв'язку з Замовником, за даними зазначеним у Заяві про приєднання.

Підписання Замовником Акту здачі-прийому наданих послуг для підтвердження факту надання послуг не потрібно.

Замовник усвідомлює, що одноосібно несе відповідальність за надання Виконавцю некоректних даних. Виконавець не несе відповідальність, якщо послуги за даним Договором надані неналежні або не надані взагалі, через некоректність даних Замовника. Послуги за Договором виявляються виключно з використанням даних отриманих від Замовника. Замовник не може пред'являти Виконавцю претензії за результати наданих або не наданих послуг в разі надання їм неповної або невірної інформації.

Термін для пред'явлення претензій до якості і повноти наданих послуг - сім (7) календарних днів, з моменту їх надання. Якщо Замовник не заявив обґрунтованих претензій, послуги вважаються прийнятими Замовником належним чином за якістю та обсягом, шляхом висловлення мовчазної згоди. Претензії, заявлені Замовником з порушенням зазначеного терміну, Виконавцем не розглядаються.

Замовник не може пред'являти Виконавцю претензії за результати наданих або не наданих послуг при невиконанні Замовником рекомендацій Виконавця, умов даного Договору.

Замовник не може пред'являти Виконавцю претензії за результати наданих або не наданих послуг, якщо технічні можливості Замовника не дозволяють йому отримувати послуги за даним Договором.

УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ

Після приєднання до цього Договору та оплати послуг навчання, Виконавець має право відмовитися від отримання Послуг навчання і отримати повернення коштів, повідомивши Виконавця про це в письмовому вигляді і завчасно. У разі якщо Замовник повідомив Виконавця про свої наміри відмовитися від послуг навчання після відправки йому витратних матеріалів, повернення грошових коштів не здійснюється.

У разі якщо Замовник повідомив Виконавця в письмовій формі про відмову від послуги навчання до відправки витратних матеріалів, Виконавець зобов'язується повернути Замовнику всі платежі, отримані від Замовника в якості оплати послуги навчання.

Для відмови від послуг навчання та оформлення повернення грошових коштів, Замовнику необхідно написати Виконавцю запит за адресою http://beautytaping.com.ua/. Виконавець підтверджує отримання запиту на повернення email повідомленням на адресу, яку Замовник вказав при оформленні Заяви про приєднання. Для оформлення повернення, Замовнику необхідно вказати ПІБ та email, зазначені при оформленні замовлення; назву послуги навчання; дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від послуг, а також іншу необхідну інформацію.

Якщо Замовник не надасть необхідну інформацію, Виконавець має право відмовити Замовнику в поверненні і не розглядати його звернення.
Якщо Замовник оформив запит на повернення в установлені строки (до відправки йому витратних матеріалів), Виконавець зобов'язується повернути йому всі платежі, отримані в якості оплати за послугу навчання, протягом чотирнадцяти (14) робочих днів з дня отримання запиту.

Для повернення коштів Виконавець може скористатися тим же способом платежу, який Замовник використовував при оплаті послуг. Виконавець утримає із суми повернення всі додаткові комісії платіжних систем, що пов'язані з поверненням платежу.

Якщо Замовник не скористався послугами не з вини Виконавця або відмовився від подальшого користування послугами з порушенням зазначених термінів і процедури, вартість оплачених, але фактично не спожитих послуг навчання не відшкодовується.

Виконавець залишає за собою право встановлювати інші правила відмови для окремих послуг навчання, публікуючи особливі умови відмови на сторінці сайту Виконавця.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і непередбачених обставин, до яких відноситься зокрема: карантин, стихійні лиха природного характеру (землетруси, повені, пожежі, снігові замети тощо), диверсії, законодавчі акти країн Сторін даного Договору, заборонні заходи, акти органів державної влади країн сторін даного Договору, карантинні заходи, а також інші обставини, визнані в установленому порядку форс-мажорними.

При настанні таких обставин, Сторона, яка знаходиться під їх впливом, зобов'язана протягом 3-х днів повідомити про це іншу Сторону в порядку передбаченим чинним законодавством України.

У разі настання форс-мажорних обставин, Сторони Договору при виконанні зобов'язань за Договором, будуть керуватися законодавством України прийнятим на час дії таких форс-мажорних обставин.

У разі настання форс-мажорних обставин, Виконавець може внести зміни в умови даного Договору, повідомивши про це Замовника, в порядку
передбаченим цим Договором.

ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ


Сторони домовилися, що Виконавець має право вносити зміни в умови Договору та інші додатки до Договору. При цьому зміни, внесені Виконавцем в Договір, також як і нова редакція Договору стають обов'язковими для Сторін з моменту розміщення Виконавцем нової редакції Договору на Сайті Виконавця, або змін, внесених до Договору, на Сайті Виконавця та / або шляхом e -mail розсилки, якщо інший строк не встановлений Виконавцем.

Виконавець залишає за собою право повідомляти Замовника про внесення змін до Договору по електронній пошті з офіційної адреси Виконавця, зазначеної на його офіційному сайті або в цьому Договорі. Сторони підтвердили свою згоду, що такий вид оповіщення їм підходить і зобов'язуються приймати такі повідомлення Виконавця як обов'язкові до виконання.

У разі, якщо Замовник не надіслав на протязі 10 календарних днів з моменту вступу в силу таких змін повідомлення про розірвання Договору, Сторони вважають, що Замовник підтримує і погоджується зі змінами в Договорі (додатках до нього). Замовник самостійно здійснює моніторинг сайту і електронних засобів зв'язку, на предмет зміни умов Договору. Ризик недотримання цієї вимоги в повній мірі лягає на Замовника.

У разі, якщо Замовник не згоден зі змінами, він має право запропонувати розірвати Договір шляхом письмового повідомлення про це Виконавця не менше, ніж за 10 днів до дати розірвання при дотриманні зобов'язань по оплаті передбачених цим Договором, що виникли в період дії договору або в зв'язку з виконанням, невиконанням, неналежним виконанням договору. При отриманні такого повідомлення, для Сторін продовжує протягом зазначеного терміну до розірвання діяти остання редакція Договору, прийнята до змін, з якими Замовник не погодився. Повідомлення про розірвання Договору не звільняє Замовника від виконання своїх зобов'язань.

УМОВИ НАБРАННЯ ЧИННОСТІ І ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

Даний Договір вважається укладеним, а термін його дії починається з моменту приєднання Замовника до Договору. Факт здійснення Замовником оплати за Договором і надання Виконавцем доступу до відео-контенту, є фактичним підтвердження договірних взаємовідносин Сторін. Договір закінчується після повного виконання Сторонами всіх зобов'язань, передбачених цим Договором.
Цей Договір і додатки до нього поширюються в електронній формі шляхом розміщення файлу, що містить електронний образ з текстом Договору на сайті Виконавця: http: //beautytaping.com.ua

Укладання Договору між Виконавцем і Замовником здійснюється шляхом приєднання Замовника до викладених в Договорі умов. Згода Замовника з умовами Договору та додатків до нього є повною і безумовною. Замовник не може посилатися на те, що він не знайомий з Договором і / або додатками до нього (повністю або частково), або не визнає їх обов'язковість в договірних відносинах.

Цей Договір набуває чинності з моменту підписання Замовником Заяви про приєднання. Заповнення Заяви про приєднання є обов'язковим.

Для отримання консультаційної послуги Замовник на сайті Виконавця за адресою http://beautytaping.com.ua/ заповнює форму (Заява про приєднання) де вказує ПІБ, телефон та email і натискає кнопку «Консультація». Замовник заповненням Заяви про приєднання і натисканням кнопки «Консультація» приєднується до даного Договору.

Для отримання Послуги навчання Замовник на сайті Виконавця за адресою http://beautytaping.com.ua/ заповнює форму (Заява про приєднання) де вносить свої персональні дані та інші дані і натискає кнопку «Відправити дані». Замовник заповненням Заяви про приєднання і натисканням кнопки «Відправити дані» приєднується до даного Договору.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

Інформація, отримана Замовником у зв'язку з наданням послуг Виконавцем, буде розглядатися як конфіденційна (надалі - конфіденційна інформація) і не повинна передаватися третім особам без попередньої письмової згоди, уповноваженої на те посадової особи відповідної сторони.

Інформація, отримана Замовником від Виконавця, в результаті виконання даного Договору може використовуватися Замовником в особистих цілях і не може використовуватися в комерційних цілях.

Інформація, отримана Замовником в результаті виконання даного Договору, залишається інтелектуальною власністю Виконавця. Замовник зобов'язується не порушувати інтелектуальні права Виконавця і діяти відповідно до чинного законодавства.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

Договір діє з моменту приєднання до нього Замовника і до повного виконання сторонами зобов'язань.
Договір може бути розірваний достроково, в встановлених цим Договором випадках.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

Сторони несуть відповідальність в межах, покладених на них цим Договором зобов'язань. У всьому іншому, що не врегульовано цим договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.
Сторони будують свої відносини на основі партнерства і взаємної довіри, в разі виникнення розбіжностей вживають усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів.

У разі недосягнення Сторонами згоди в результаті переговорів, спір передається до суду за територіальною підсудністю Виконавця.

ІНШІ УМОВИ

Якщо будь-яка з умов Договору або Додаткових умов стає недійсною або суперечить чинному законодавству, таке положення замінюється аналогічним, що максимально відповідає початковим намірам Сторін, що містяться в Договорі та Додаткових умовах.

Недійсність окремих положень не тягне недійсності Договору або Додаткових умов в цілому.

Заключенням Договору Замовник дає згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, а саме на вчинення, в тому числі, наступних дій: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, з метою надання інформаційних послуг і їх оплати. Зазначені дії можуть відбуватися з використанням засобів автоматизації. Виконавець має право передавати персональні дані Замовника, а також конфіденційну інформацію Замовника своїм співробітникам, а також третім особами, залученими Виконавцем до надання послуг за Договором, виключно з метою організації надання послуг, забезпечуючи при цьому належне збереження конфіденційної інформації та персональних даних. Сторонами враховується умови Політики конфіденційності.

По закінченню дії Договору Сторони забезпечують належне зберігання конфіденційної інформації та комерційної таємниці, а також інших відомостей обмеженого поширення, що стали їм відомі у процесі виконання Договірних зобов'язань, протягом двох років з моменту укладення договору.